زندگی با کلمه‌ها بیست و چهارمِ بهمن ماهِ هزار و سیصد و هفتاد و چهار سرآغاز دفتر زندگی من بود... از بچگی برای بزرگ شدن راه نرفتم که زمین بخورم دویدم و کله پا شدم رشته‌ی تحصیلیم رو که با اعداد و ارقام سر و کار داشت به پایان رسوندم بی خبر از اینکه این روح تشنه‌ی قطره به قطره‌ی واژه‌هاست حالا تصمیم دارم این صفحه‌ی مجازی رو رنگ آمیزی کنم با تکِ تکِ کلمه‌هام! و خلاصه‌ی تمامِ درباره‌ی من همین بس که مینویسم تا زنده بمونم اگه یک روز نتونم بنویسم با یک مرده هیچ فرقی ندارم http://zahramovasat.ir 2019-11-10T13:46:04+01:00 text/html 2019-11-10T08:45:33+01:00 zahramovasat.ir Zahra Movasat من دیوانه‌ات ماندم http://zahramovasat.ir/post/121 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/wi4m_(43).jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کاش این فاصله دل‌اش رحمی بیایید</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کمی کوتاه می‌آمد</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">.</font></span></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">زمان برای من متوقف ماند</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">درست زمانی که این من در سیاهیِ چشم‌هایت غرق شد</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4">.<o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">من نه عاشق‌ام</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نه رسم عاشقی کردن را بلدم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">من تنها تو را ثانیه به ثانیه نفس میکشم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4">.<o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و قصه‌ی من همین هست</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">رفتنِ یک راه دشوار</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font></span></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">برای هرگز نرسیدن...</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">.</font></span></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">بعد از رفتن‌ات</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">سال‌هاست در جمع‌ها سکوت میکنم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و آرام نگاه میکنم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">راستش میترسم از تو حرفی بزنم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font></span></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و بعد آدم‌ها به من بخندند</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">.</font></span></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و من به‌جای دی‌اکسیدکربن ذرات دلتنگی را نفس میکشم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">این دم و بازدم همگی بوی دلتنگی میدهند</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font></span></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و نبودن‌ات آلودگی‌ست که نفس‌های این منِ دلتنگ را میبرد</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">.</font></span></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>_چرا سرت رو از پنجره بردی بیرون؟</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>+میخوام باد بخوره بهش،مغزم داره میسوزه</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>_بیار تو الان سرت رو به باد میدی</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>+اگه سرم رو به باد بدم به نظرت خاطره‌ها از توش میپرن؟</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>_دیونه شدی چی میگی؟</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font></span></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>+این خاطره‌ها دارن دیونه‌ام میکنن</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">.</font></span></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">من تو را رنجاندم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خودم از تو رنجیدم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تو از من دور شدی</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">من از تو دور ماندم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تو مرا رها کردی</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">من در این جاده ها جا ماندم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و اینگونه شد</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تو برای همیشه رفتی</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4"> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 107%;">و من برای یک عمر حسرت خوردم</span></font></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 107%;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">.</font></span></span></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">من باختم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">وقتی که خیال کردم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اگر شهر به شهر سفر کرد</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اگر خیابان‌ها عوض شوند</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">حالِ من‌ها بهتر میشود</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">چه این شهر و چه آن شهر بی‌تو گورستان‌اند</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">چه این خیابان‌ها و چه آن خیابان‌ها همه از اندوه رفتن‌ات فریادها میکشند</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">چه اینجا و چه هرجا نبودن‌ات حلقه‌ی داری‌ست بر بیخ گلویم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">وقتی ندارم‌ات مهم نیست کجای این نقشه باشم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 107%;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font></span></span></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">همه‌جا زندان است و من همان محکومِ به دلتنگی در پای چوبه‌ی دارم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">.</font></span></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و من دیوانه‌ات ماندم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آنگاه که تنها شدم اما در تنهایی با خیال‌ات ماندم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دیوانگی برای تو شاخ و دم ندارد</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">همین که در خواب‌هایم به دیدارت می‌آیم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و بعد از این خواب‌های خوش میپرم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و نام‌ات را بر زبانم جاری میکنم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما جای‌خالی‌ات و نبودن‌ات آتش به قلب‌ام میزند</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دیوانه‌تر هم میشوم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">وقتی تنها عکسِ یاد‌گاری‌مان را نگاه میکنم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و چشم‌هایت برایم قصه‌ی دوست‌نداشتن‌ات را میخوانند</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">و اینگونه میشود که خورشید بر تاریکی شب‌هایم دیگر طلوع نمیکند</font></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2019-10-21T17:03:55+01:00 zahramovasat.ir Zahra Movasat قرص ترک‌ام کن http://zahramovasat.ir/post/120 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/3hd_822c9ceb47303647d1b7defce1db6abe.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">قفلِ دست‌های گرم‌‌ات بود دست‌های سردم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">در بالاترین نقطه‌ی شهر ایستاده بودیم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آرامش بخش‌ترین لبخند روی لب‌هایت نقش بسته بودکه گفتی:جیغ بزن،فریاد بکش خالی میشوی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">لبخندهایِ دل خراب کننده‌ات بی‌جواب نماند از طرفِ لب‌هایِ همیشه خندان‌ام جواب دادم:این قصه نیست،من و تو هم آدم‌های درون قصه‌ها نیستیم تا با فریاد کشیدن خالی بشویم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">روی صورت‌ام خم شدی و با شیطنت پرسیدی:مگر تو همیشه زندگی‌ات را قصه نکردی و بعد هم با همان قصه‌ها زندگی نکردی؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خیره بودم به شهر شلوغِ زیر پای‌مان و گفتم:هرچقدر هم در قصه‌هایم غرق باشم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">بازهم یک جایی در آن نقطه‌ی وسط شهر مجبور هستم با یک واقعیت زندگی‌ام رو به روشوم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">همان جا در وسط میدان شهر بالاخره با این رو به رو میشوم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که گوش‌ها کر هستند و چشم‌ها کور،بالاخره مجبورم با تمامِ حقیقت‌های زندگی‌ام روبه رو شوم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آرام پرسیدی:یادت هست از کی شروع شد؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">سوال‌ِ گنگ‌ات را که برایم مثل آیینه شفاف بود اینگونه جواب دادم:کسی چه میداند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">شاید از آن روزی که دنیایم را جدا کردم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">عادت‌هایم را</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">رفتارم را</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کسی چه میداند شاید از وقتی که چنگ انداختم در دل‌ و علاقه را از درون‌اش بیرون کشیدم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و بی‌حسی را در دل اقامت دائمی دادم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که بعد از آن تنها دیوانه ماندم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نگاه‌ات سنگین شده بود بی‌طاقت از سنگینی نگاه‌ات هی این پا و آن پا میشدم که پرسیدی:میدانی الان دقیقا در چه نقطه‌ای از زندگی‌ات ایستاده‌ای؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">پوزخند زدم همان کاری که دوست نداشتم پیش تو انجام‌اش بدهم و گفتم:میدانم دقیقا همان جایی از زندگی‌ام هستم که دیگر دست‌هایم از جمع کردن تیکه‌هایِ قلب‌ام خسته شده‌اند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">انگشت‌هایم آنقدر با بریده‌هایِ دل‌ام زخمی شده‌اند که دیگر بی‌حس‌اند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آری میدانم دقیقا الان در نقطه‌ای از زندگی‌ام هستم که به فکر جمع کردن تیکه‌هایِ شکسته‌ی قلب‌ام نیستم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">برعکس میخواهم آن‌هارا همان‌جایی که هستند رها کنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">میخواهم پشت کنم به آن‌ها و بروم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">چشم‌هایت رنگ غم گرفته بود بی‌آنکه بدانی چه کودتایی در دل‌ام به راه انداخته‌ای با صدایی لرزان پرسیدی:میدانی شکسته‌های دل‌ات ممکن هست کسی را زخمی کند چرا این کار را میکنی پس؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خیره شده بودم به چشم‌هایی که دل‌ام را با نیم نگاهی ویران میکرد و گفتم:میدانی چرا؟چون دیگر به پایان خوش هیچ اعتقادی ندارم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نگاه‌ از من گرفتی و پشت کردی به کسی که خبر از دلِ زلزله زده‌اش نداشتی و گفتی:نترس‌تر از قبل شده‌ای</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">بغض چانه‌ام را لرزاند رو برگرداندم و من نیز پشت به تو ایستادم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اولین سوزشِ قطره‌ی اشک را زیر زبان‌ام که مزه کردم بدون لرزشی در صدایم گفتم:میدانم،برای همین میخواهم بروی پا بگذار بر روی قلب‌ات و قرص ترک‌ام کن</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نمیدیدمت اما سرمایِ رفتن‌ات را حس میکردم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">سوز سردی داشت از مسیری که میرفتی تمامِ من را منجمد میکرد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">قدم به قدم از من و دنیای‌مان که دور شدی ندیدی چطور دنیای‌مان مخروبه ماند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که زیرآواره‌ دردِ دلتنگی‌ات دفن شدم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما هنوزهم محکم ایستاده‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و خیره‌ام به وسط شهر همان جایی که هنوز با واقعیت‌های زندگی‌ام درگیرم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">همان‌جایی که روزی تو را داشتم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مهم نیست چقدر خودم را در قصه‌هایم حبس کنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مهم نیست رو به غروبِ نبودن‌هایت،این قهوه‌هارا شیرین کنم و با طعم‌ِ گس نوشِ‌جان کنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">بالاخره باید با این واقعیت خفته‌ی روی تخت خواب اتاق‌ام روبه رو شوم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">مگر نه مسافرِ قصه‌ها‌یم؟</font></span></p> text/html 2019-10-18T21:18:14+01:00 zahramovasat.ir Zahra Movasat نمیشود عشق را ترک کرد http://zahramovasat.ir/post/119 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/5959_fb0bb725ae689b9f0e70fcec5cc13ac5.jpg" alt=""></div><font face="Mihan-Nassim" size="4">دوست داشتن‌ات<br> همان ویروس سرماخوردگی‌ست <br> وقتی به جان و دل‌ات نفوذ کند<br> امان‌ات را میبرد<br> جان میکنی اما از دل‌ات دیگر بیرون نمیرود<br> راه نفس‌ات را میبندد<br> بغض بیخِ گلویت را میگیرد<br> که درد‌اش پایِ چشم‌هایت را گود<br> و هی بارانی‌شان میکند<br> تن‌ات سرد و درون‌ات میسوزد<br> مگر میشود ‌اسیرچشم‌هایت بود و تب نکرد<br> دوهزارو ششصد و بیست روز است که کودتا کرده‌ای <br> و از من جز ویرانه‌ای چیزی باقی نگذاشته‌ای <br> آواره‌ای شده‌ام که خیابان‌ها را به جای هم‌قدمِ بودن‌ات<br> قدم به قدم راه میروم با خیال‌ات<br> همدست با چه کسی شد دل‌ات<br> که اینگونه تحریم شده‌ام از بودن‌هایت<br> باورکن من بی‌دفاع‌تر از فلسطین‌ام<br> از هیروشیما سوخته‌ترم<br> ثانیه‌ای فکرنکن به جنگ بادل‌ام<br> هنوز مخروبه‌های رفتن‌ات را آباد نکرده‌ام<br> زیر خلوار خلوار دلتنگی‌ات دفن شده‌ام<br> کم آوردند حتی واژه‌‌هایم<br> پس تیر خلاص را میزنم<br> میدانی؟<br> میشود در عشق مرد<br> اما<br> نمیشود عشق را ترک کرد</font><!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/share/clipdata_191019_004506_559.sdoc--> text/html 2019-10-16T12:13:14+01:00 zahramovasat.ir Zahra Movasat یک تغییر کوچک http://zahramovasat.ir/post/117 <div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><img hspace="0" border="0" align="middle" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/2zll_20191016_155355-min.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">طی یک تفکر بسیار عمیق تصمیم خیلی یُمن و مبارکی گرفته‌ام<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/16.gif"></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">تا تغییر کوچکی در وبلا‌‌گ‌ام ایجاد کنم<br> نوشتنِ بی‌وقفه‌ با واژه‌هایی سنگین حقیقتاً مرا ترسانده که نکند کسانی که مرا میخوانند یا قرارهست در آینده مرا بخوانند<br> پیش خود یک نویسنده‌ی افسرده را تصورکنند<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br> که یک چشم‌اش اشک و یک چشم‌اش خون است و روی کاغذ‌هایش جزکلمه‌هایی که درد میکنند هیچ چیزِ دیگری جاری نمیشود<br> حقیقتاً هرکسی مرا ببیند بخاطر خوش‌صبحتی و شوخ بودن‌هایم متعجب میشود(گفتن‌اش از زبان خودم پررویی‌ست اما دوستانِ بی‌شمارم و رفیق‌هایم همه نشان از صحت این حرف دارند<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif">)</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"> هستند دوستانِ صمیمی یا آشناهایی که وبلاگ‌ام را میخوانند<br> و بعد با خنده میگویند اگر تو را نمی‌شناختیم فکر میکردیم این وبلاگ به دستِ یک افسرده‌ی گوشه‌گیر از دنیا برده نوشته میشود<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br> حق دارند من در دنیایِ بیرون از واژه‌هایم آرامم<br> خنده از لب‌هایم پر نمیزند<br> لحظه‌ای را برای خنداندنِ دیگران از دست نمیدهم<br> دل‌ام طاقتِ دیدنِ هیچ اشکی را ندارد<br> گاه حتی پشیمان میشوم تصمیم میگیرم ننویسم<br> وقتی میفهم‌ام این واژه‌ها هوایِ چشم‌هایی را ابری کرده است<br> من تلاش میکنم دل‌هایی را آرام کنم<br> و لب‌هایی را برای لحظه‌ای شده به خنده وا دارم<br> بگذریم تصمیم گرفته‌ام کمی از دنیایِ خودم بنویسم<br> از دنیای لی‌لی‌پوتی‌ام در یک اتاقِ سه در چهار<br> برای شروع میخواهم شما را با سوزن زدن‌هایم آشنا کنم<br> لابد میپرسید سوزن زدن چیست؟<br> همان دوخت و دوز است که به زبان خودم برگردانده شده<br> گاهی که دیربه دیرمینویسم سرم شدید گرمِ سوزن زدن است<br> نه که دوخت و دوز دوست داشته باشم<br> نه که هنر داشته باشم<br> نه،صحبت اینها نیست<br> گاهی که کلمه‌هایم را نمیتوانم بهم‌دیگر بدوزم‌شان<br> نخ و سوزن را برمیدارم و هی سوزن میزنم<br> میدوزم و وصله میکنم<br> و بعد به تماشای چیزی که خلق کرده‌ام می‌نشینم<br> جزکلمه‌ها سوزن زدن هم دل‌ام را آرام میکند<br> برای شروع به قدرکافی پرحرفی کردم<br> این بود قسمتی از دنیایِ لی‌لی‌پوتیِ من</font><!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/share/clipdata_191016_154504_572.sdoc--> </div> text/html 2019-10-15T16:32:05+01:00 zahramovasat.ir Zahra Movasat در کم‌ات،کم می‌آورم http://zahramovasat.ir/post/115 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/xwmw_ad92c4dc300b1bb18ed4469e102cbd02.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کنارم ایستاده بودی با شیطنت گفتی:باز پنجره را کثیف کردی،هنوز هم این عادت‌ِ&nbsp;</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">روی شیشه&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">لبخندکشیدن را ترک نکرده‌ای؟</span></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خندیدم و زیرلب برای خودم زمزمه کردم"من سالهاست با لبخندهایی که به لب‌هایم میکشم لب‌هایم راهم کثیف میکنم"</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">از سکوت‌ام تعجب کردی با شگفتی پرسیدی:ساکتی؟نمیخواهی به سوال‌ام یک جوابِ فلسفی بدهی؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خندیدم و همانطورکه از پشت لبخند کشیده شده بر روی شیشه به بیرون خیره شده بودم گفتم:چه فایده دارد به سوال‌ات چه جوابی بدهم تو حرف‌هایِ ساده‌ی من را فلسفی تعبیر میکنی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">شانه بالا انداختی و گفتی:برای اینکه همیشه همه چیز برای تو پیچیده‌ست</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">با تبسمی گفتم:برای من هیچ چیز پیچیده نیست،من تنها شبیه ماهیگیری هستم که قبل از آنکه بداند ماهی چیست و قلاب به چه دردی میخورد شروع به ماهیگیری کردم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">با سادگی جواب دادی:ماهی</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">ها</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;که زود طعمه‌ی ماهیگیر میشوند باید فقط قلاب را بندازی در آب و منتظر بمانی تا ماهی در قلاب‌ات گیرکند</span></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">سرم را به زیر انداختم و آه سنگینی که سینه‌‌ام را می‌سوزاند را قورت دادم و گفتم:من از اینکه ماهی‌ها طعمه‌ی من بشوند دلگیرم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">میدانی سخت هست ماهیگیر باشی و عاشق ماهی‌ها</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اگه آنهارا داشته باشی صدمه خواهند دید و اگر بگذاری در دریا رها باشند تو دل‌ات از دوری و ندیدن‌شان فشرده میشود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دستی لایِ موهایم کشیدی و گفتی:بالاخره یاد میگیری چطور هم ماهی داشته باشی و هم به آنها صدمه نزنی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نیشخند زدم وگفتم:برای یادگرفتن دیگر دیر شده&nbsp;</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">قلاب ماهیگیری هم در دست‌هایم سنگینی میکند&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">راستش میخواهم بیخیالِ ماهیگیری شوم</span></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تا ماهی‌ها صدمه نبینند بعد بروم یکجا وسط آن جنگل و در کلبه‌ی تنهایی‌هایم با عکس‌های ماهی‌ها زندگی کنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نگاه‌ات رنگ غم گرفت رو به من گفتی:همه چیز را برای خودت سخت‌اش نکن،راه حل ساده‌تری هم هست</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">فرار کردم از تو و نگاه‌ات وگفتم:همیشه راه سخت برایم جذاب‌تر بوده</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">بهترهست وجود یک ماهیگیر ناشی محو بشود تا ماهی‌ها همه را با دید آن ماهیگیر ناشی نبینند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">سکوت کردی،سکوت کردم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">پشتِ لبخندکشیده شده روی شیشه خیره شده‌ام به زمستانِ سردی که برایم تمام نمیشود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">راستی تو درآن لحظه به چه فکر میکردی مسافرقصه‌هایم؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">وقتی که من غرق شده بودم در افکارم از ترس اینکه لبخندِ روی شیشه آب شود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نیستی تا ببینی ترس‌ها کوچ کرده‌اند به آینده‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که این روزها سخت لبخندهای نخ‌کش را بخیه میزنم بر لب‌هایم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که مبادا انحنای رو به پایین‌شان،این دلِ سخت تنگ شده برایت را لو بدهند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کاش بیشتر باشی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">درکم</font></span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">ات،</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">کم می‌آورم&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p> text/html 2019-10-12T07:29:00+01:00 zahramovasat.ir Zahra Movasat با یک فوت فروریخته بود http://zahramovasat.ir/post/114 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/s5xi_(62).jpg" alt=""></font></p><p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">وقتی از بهشتِ "بودن‌ها" رانده شد</span></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تنهایی‌اش را شیر داد و بزرگ شدن‌اش را شاهد بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">وقتی "درد" بختکِ جان‌اش شد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دردی که هرروز با آن می‌زیست اما هرلحظه‌اش را میمرد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و در این مردن‌ها جز زندگی کردن برایش راهی نبود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">درمانده...</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">از هرکجا مانده</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">پریشان با خودِ فروریخته‌اش،زیر سقفِ آسمان آنجایی که هیچ نبود جزء او،به دیدارش رفته بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">سخن زیاد داشت اما سالها در قحطی حرف‌‌‌ها بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تشنه‌ لبی برای یک صحبت طولانی بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">از زخمِ گلایه‌هایی که چرک کرده بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">از دل‌گیر بودن‌اش که دلگیر بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مگرجزء او شنوایی بود؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مگر جزء او پناهی داشت؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مگر جزء او برای "درد" درمانگری داشت؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مقابلِ نگاهِ مهربان او،خودش را پایِ قتلگاه کشانده بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خط میکشید بر هزاران خط دیگر روی دیوار تا یادش نرود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">این چندمین اسماعیلی‌ست که قربانی میکند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">با نیشخندی بغض‌اش را قورت میدهد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و فریادش را بیشتر فریاد میکشد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">جلاد خودش بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">سالهاست خودش را هی از من‌ها تفریق میکند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">چشم‌هایش آتش‌فشانی گداخته بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و جایی میانِ سینه‌اش میسوخت و میسوزاند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">این تصویرِ قتلِ خود برایش عادی نمیشد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">چاقو را بر شاهرگ‌اش میگذارد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">امشب باز قاتلِ خودمی شده بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که قرار نبود از دوست‌داشتنِ "تو" دست بردارد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">شاهرگ‌اش را میزند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خون مردگی‌های احساس‌اش را بالا می‌آورد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و دوزخ همین حوالی‌ست،که دوست‌داشتن‌اش را عق میزند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما تمام نمیشود...</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نداشتن‌اش آتشِ نمرودی‌ست که قرار نیست برایش گلستان شود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما او مهربانانه نگاه‌اش میکند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">پراز گلایه فریاد میکشد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خلق‌کرده‌ای که هی بسوزاندم؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خلق شده‌ام که نداشتن‌اش را داغ گذارم بر دل‌ام؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خلق‌کرده‌ای نبودن‌اش بر من آوار شود؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که دراندوه رفتن‌اش بمان‌ام و در آغوش دیگری باشد؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نفس‌اش میرود و برنمیگردد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">فریادش خاموش و به هق هق می‌افتد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دیدن‌اش با دیگری جهنم به پا میکند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و حقیقت،تلخ بر سرش آوار میشود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">برای ویرانی‌اش نیازی به باروت نبود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font size="4" face="Mihan-Nassim">با یک فوت فروریخته بود&nbsp;</font></span><o:p></o:p></p> text/html 2019-10-07T16:33:22+01:00 zahramovasat.ir Zahra Movasat سخت اما من سخت میروم http://zahramovasat.ir/post/113 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ekih_(13).jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">در برهوتِ رفتن‌هایت،واژه‌هایم را تَر میکنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تا حرف تازه‌تری شوند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">قصه‌ی رفتن‌هایت را ازبرم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">این بغضِ گلوگیر را همیشه همراه دارم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما باید دوباره قصه بگوییم برای دلِ بی‌قرارم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">قصه‌های من را با یکی ماند و یکی برای همیشه رفت باید شروع کرد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مسافرجان سفرت به سلامت</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">میدانم این رفتن‌ات دِگر بازگشتی ندارد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">من نیز باید از این کودکانه‌هایم دست بردارم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">برای داشتن‌ات نباید می‌جنگیدم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دیر دانستم همیشه جنگیدن خوب نیست</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">برای ذره‌ای بودن‌ات به دنبال‌ات هی می‌دویدم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">زمین می‌خوردم و دل‌ام می‌شکست</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما هیچوقت دستی از سمت تو برای سرپاشدن‌ام دراز نشد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دیر دانستم من سهمی از تو ندارد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که تو برای من سیبِ ممنوعه‌ای هستی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دل‌بسته بودم به چندخط پیام‌هایِ غیرعاشقانه‌ات</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">به امیدهای واهی که به دل‌ام میدادم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">سال‌هاست محکم و مغرور مانده‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">پای این‌ احساسی که تیشه به ریشه‌ام زد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">شجاعت میخواهد عاشقانه‌هایش را با دیگری ببینی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و پایِ دوست‌داشتن‌ات باز محکم بمانی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما از تو جز بی‌تفاوتی هیچ ندیدم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کاش از من متنفر بودی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">باورکن بی‌تفاوت بودن‌ات هرلحظه مرا میکشد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اینکه احساس‌ام را میدانی </span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و ساده از کنارم میگذری مرا میسوزاند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مقصر من‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">همیشه یک من مقصر هست</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نباید از یک دوست‌داشتنِ دروغین برای دل‌ام فانتزی می‌ساخت‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که نباید یادم می‌رفت دویدن به معنی رسیدن نیست</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که تو همیشه دور بودی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که فاصله‌ی میانِ تو و من کشنده‌ترین مخدر بوده و هست</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">این حقیقت‌های تلخِ نفس‌گیر را باید بپذیرم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که باید دیگر هر چیز کوچک را برای حرف زدن با تو بهانه نکنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">باید دل‌ام را از "تو" خالی کنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خالی از هرآنچه که یادش دل‌ام را به درد می‌آورد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">از خاطره‌هایی که گریه‌هایش از خنده‌هایش بیشتر بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">باید این منِ نخ‌کش شده را از گذشته بیرون بکشم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">سخت اما باید پنهان شوم پشت لبخند‌هایم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">سخت اما باید به همین دردهایم با درد بخندم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">سخت اما یادت که سراغ‌ام بیاید و بغض نفس‌هایم را ببرد باید بخندم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">بخندم و دیگر نگذارم خاطره‌هایت اشک را مهمانِ چشم‌هایم کند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">سخت اما میخندم و از تو میگذرم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تمامِ عمری که پای یک تو گذاشتم را پشت سر میگذارم و ساده میروم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">سخت اما احساسی را که ذره ذره در تارو پودِ قلب‌ام رخنه کرده بود را رها میکنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آرامِ‌جان سخت است با دیگری ببینم‌ات و دیگر دم نزنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">سخت اما من سخت میروم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">با کوله باری خالی از تو برای همیشه میروم</font></span></p> text/html 2019-10-07T16:18:16+01:00 zahramovasat.ir Zahra Movasat قول میدهم چشم‌هایم هیچ نبیند جزء تو http://zahramovasat.ir/post/112 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/lxm1_(64).jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">در بالاترین نقطه‌ی شهر ایستاده و خیره بودم به خیابانِ شلوغی که آدم‌ها انگار کسی یا چیزی را ‌گم کرده‌اند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">سریع در رفت و آمد بودند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">عطرخوبِ قهوه‌ای که در دست‌ات بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">بی‌اختیار باعث شد سرم را سمت‌ات برگردانم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">با یک لبخندی که دل‌ام را ویران میکرد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">فنجان قهوه را به دست‌ام دادی و گفتی:تا از تو غافل میشوم بالای پشت‌بام میایی و به خیابان خیره میشوی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">لبخندی زدم و گفتم:اشتباه‌ات همینجاست،من به خیابان خیره نبودم،آدم‌هارا نگاه میکردم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">متعجب پرسیدی:چرا برای دیدن آدم‌ها این همه به خودت زحمت میدهی،خب پایین برو و نگاه</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">شان</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;کن</span></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">قهقه زدم و جواب دادم:دلم میخواهد آدم‌ها را بدون آنکه خودشان بدانند نگاه‌شان کنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">من از این بالا آن‌ها را میبینم اما آن‌ها هیچوقت سرشان را بالا نمیگیرند تا مرا ببینند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">البته حتی اگر سرشان را سمت بالا بگیرند باز هم من را نمیبینند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آخر من خیلی به آن‌ها نزدیک ولی دورم </span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">چشم‌هایت را ریز کردی بی‌آنکه بدانی آن چشم‌ها پدرم را درمی‌آورند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">از من پرسیدی:چرا آدم‌ها؟وقتی در بالاترین نقطه‌ای چرا خیره نمیشوی به ستاره‌های زیبا؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">غرقِ در سیاهی چشم‌هایت به تو گفتم:میدانی آدم‌ها با خودشان فکرمیکنند وقتی کسی در اوج و بالا بالاهاست</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">بی‌شک فقط به ستاره و کسانی که میدرخشند خیره میشود بخاطر همین هیچوقت نمیتوانند نگاه کسی را که این بالاست ببینند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">میدانی چرا؟ نه که چون ما بالاتر هستیم،چون آن‌ها خیره میشوند به ستاره‌ها و فکرمیکنند آن بالایی هم خیره هست به آن ستاره‌ها،من آدم‌هایی را که بیخیال از نگاه‌های من راه خودشان را میروند را&nbsp;</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">به ستاره‌های چشمک زنی که سعی در فریب‌ام دارند ترجیح میدهم</span></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">به عادت همیشگی پاهایت را کوبیدی به دیواره‌ی کوتاهِ پشتِ‌بام وگفتی:چرا اینقدر با دقت به آدم‌ها خیره میشوی ولی نزدیکشان نمیشوی؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">چشم دوختم به قهوه‌ای که سرد شده بود وگفتم:شاید بخاطر آنکه عجیب‌تر از آدم‌ها هیچ ندیدم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و شاید خطرناک‌تر از آنها بازهم چیزی ندیدم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">این آدم‌های عجیب و خطرناک برایم جذاب‌اند و مضر بین این دو حس که باشی تنها میتوانی فقط نگاه</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">شان</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;کنی</span></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خیره بودی به چشم‌هایم و من یخ‌زدگی را در عمقِ سیاهی‌هایت دیدم آرام پرسیدی:اگر یک روز وسط جمعیت گم شوم از این بالا خیره نگاه‌ام میکنی؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آن روز به حرف‌ات خندیدم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما امروز که برف سرتا سر پشت بام را پوشانده</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">رو به تویی که میانِ آدم‌ها ‌گم‌ات کرده‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">فریاد میزنم:سال‌ها کنارم بودی و ندیدم‌ات</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تویی را که همیشه کنارم ایستاده بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و نگاه‌ام میکرد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">حال از بالاترین نقطه‌ی شهر رو به تویی که دیگر نیستی فریاد میزنم"برگرد قول میدهم چشم‌هایم هیچ نبیند جزء تو"</span></font></p> text/html 2019-10-07T15:29:18+01:00 zahramovasat.ir Zahra Movasat بی‌آنکه باشی در من حضور داری http://zahramovasat.ir/post/111 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/a6cj_95fe5c31a010375c881759e25747190a_(1).jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دوست داشتن‌ات آرام آرام سراغم آمد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تا به خود آمدم فهمیدم تویی در من هست</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که صدایِ بودن‌ات آرامِ‌جانم شده است</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما رفتن‌ات ناقوس مرگ را برایم به صدا درآورد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کاش آن روزهایی که خیالِ سفر در سرت بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">از خاطره‌هایمان برایت قصه می‌گفتم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تا شاید موقع رفتن‌ات کمی این پا و آن پا میشدی </span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">حال روبه روی خیال‌ات ایستاده‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و قصه میگویم برای ‌دل‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">یادت هست یک روز دو گربه‌ی کوچک برایم آوردی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و گفتی مواظب‌شان باشم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">گفتی آن‌ها نیز مثل من بی پناه بودند و تو با دیدن‌شان یادِ بی‌پناهی‌های من افتادی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">یادت هست کمی که گذشت به تو گفتم:گربه‌ی سفید هرجا میرود گربه‌ی مشکی هم دنبال‌اش هست</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">یادت میاید چه ‌‌گفتی؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">گفتی:طبیعی‌ات این است،دل‌شان&nbsp; به بودنِ همدیگر&nbsp;</span><o:p></o:p></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">گرم شده</span></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">گفتم:مگر در این مدت کم میشود وابسته شد؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">گفتی:وابستگی به زمان نیست</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کسی که دل‌بسته باشد زمان برایش اهمیتی ندارد چه یک روز چه یک ماه و چه چند سال</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">حرف‌هایت یادت هست؟من نگفته بودم خودت گفتی یادت هست؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">یک ساعت که هیچ سال‌هاست بی‌آنکه باشی در من حضور داری</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مو به مو به درون‌ام خزیده‌ای</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دل‌ام که هیچ،جزء به جزء من گرم میشد با بودن‌ات</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما من ترسیده بودم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">از تو و حرف‌هایت،از تو و رفتن‌هایت...</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">ترس هایم لانه کرده بود در بلندای دل‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تا احساس‌ام خودی میخواست نشان دهد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">ترس‌هایم همانند سگ‌های وحشی که واق واق‌ ترسناک‌شان فراری‌ات میدهد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">ترس‌هایم احساس‌ام را برای نشان دادن‌اش فراری داد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">پشتِ شیشه‌ی یخ زده</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خیره‌ام به گربه‌ی مشکی که بین برف‌های حیاط خودش را سفت در آغوش کشیده</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">با خود می‌اندیشم اگر گربه‌ی سفید معنای وابسته شدن را می‌دانست هیچوقت رفیق‌اش را تنها نمی‌گذاشت</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">یااگر تو حرف‌هایت را یادت بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تمامِ سال برایم زمستان نمیشد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">که سوزِ رفتن‌ات هی سیلی نمیزد بر گوشِ دل‌ام&nbsp;</font></span><o:p></o:p></p> text/html 2019-09-28T20:10:19+01:00 zahramovasat.ir Zahra Movasat هرشب مرگی در من رخ میدهد http://zahramovasat.ir/post/110 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/g0p0_a92a806cee4880e887abc95eb32310a8.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">جایی میانِ خاطره‌ها هنوز هم باعثِ سوزش قلب‌ام میشود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">من امید داشتم این احساس سربلندم خواهد کرد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما بالاخره آن رویِ کریح‌اش را نشان‌ام داد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">این روزها توسطِ مغز بیمارم به سخت‌ترین حالت ممکن درمحاکمه‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که برایم حکمِ اعدام صدور کرده</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و دوست‌داشتن‌ات آلت قتاله‌ای شده</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که مرا به قتل‌گاه کشانده</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">هرشب مرگی در من رخ میدهد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">به تماشای اعدامِ تک به تکِ احساسم نشسته‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مرگِ دلتنگی‌هایم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دل‌گیر بودن‌هایم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و حتی مرگِ روحِ رنجورم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تمامِ احساس‌ام را به دارمیکشم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">هیسسسسسس...</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تو دیگر با واژه‌گانِ مسموم‌ات تازیانه نزن بر روح‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دلتنگی‌هایم را شبانه خفه میکنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تا آرامش تو و معشوقه‌ات را برهم نزن‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">چه گرم مشغولِ عشق‌بازی با اویی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">لعنتی روزی هم مرا این چنین عاشقانه میخواستی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">یادت هست؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دیر فهمیدم عاشقانه‌هایت</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مثل آواز دهل از دور خوش بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که دل‌خوش کرده بودم به یک مشت حرف‌های پوچ و توخالی‌ات</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دیر فهمیدم سیاستِ سیاهی چشم‌هایت چیزی جز فریب من نبود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">میدانی این منِ فریب خورده را آخر این دوست‌داشتن‌ات میکشد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">پای دار میروم تا حکم صادر شده توسط مغزِ بیمارم را به پایان برسانم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">چهارپایه برای ثانیه‌ای زیر پاهایم میلرزد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">حقیقت‌اش مرا ترسی از مر‌گ نیست</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آخر این من خیلی وقت پیش مرده است</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">درست از بعدِ همان روزِ گرم مردادی که با تو قدم زد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و کفش‌هایش بعد از آن روز بجای هم قدم بودن‌ات</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خیابانِ فراموش کردن‌ات را قدم به قدم متر کرد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما میدانی آرامِ‌جان فراموش‌کردن‌ات</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">برای منی که بودن‌هایت را به تمامِ ضربانِ قلب‌ام دوخته‌ام کارِ آسانی نیست</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">طناب به گردن به آسمان چشم میدوزم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">طرحی از چشم‌های سیاه‌ات را میان ابرها میکشم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">به خود باز دروغ میگوییم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تو می‌آیی با چمدانی پر از دلتنگی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و مرا مهمانِ آغوش‌ات میکنی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">میانِ این رویایِ خاکستری‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و وهمِ هنوز دوست‌ام داری‌ات</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">زیرپای‌ام خالی میشود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">از میانِ خس خس نفسم‌هایم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">زمزمه‌ی کفش‌هایم را میشنوم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">آنها هنوز هم آخرین ردِ هم قدم‌ات بودن را از یاد نبرده‌اند</font></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">.</font></span></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">ن.پ:این نوشته تقدیم به بی‌نام‌ ونشانی که گاه‌گاهی&nbsp;</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">برایم</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">مینویسد</span></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;شاید خودش نداند اما حضورش دل‌گرمم میکند</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">حتی اگر ندانم کیست</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">اینکه در این سرزمینِ واژگانم میدانم تنها نیستم کافی‌ست برایم</font></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><o:p></o:p></p>