زندگی با کلمه‌ها بهمن ماهِ هزار و سیصد و هفتاد و چهار سرآغاز دفتر زندگی من بود... از بچگی برای بزرگ شدن راه نرفتم که زمین بخورم دویدم و کله پا شدم رشته‌ی تحصیلیم رو که با اعداد و ارقام سر و کار داشت به پایان رسوندم بی خبر از اینکه این روح تشنه‌ی قطره به قطره‌ی واژه‌هاست حالا تصمیم دارم این صفحه‌ی مجازی رو رنگ آمیزی کنم با تکِ تکِ کلمه‌هام! و خلاصه‌ی تمامِ درباره‌ی من همین بس که مینویسم تا زنده بمونم اگه یک روز نتونم بنویسم با یک مرده هیچ فرقی ندارم . Instagram: zahra.mvst http://zahramovasat.ir 2020-02-17T21:24:19+01:00 text/html 2020-01-28T20:28:09+01:00 zahramovasat.ir Zahra Movasat ... http://zahramovasat.ir/post/131 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ldbh_a2fdf747df1b113ed52513f144824ba2.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">من دچارم به بیماری لاعلاج دوست داشتن‌ات</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4">.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">قصه‌ی تازه‌ای نیست نبودن‌هایت</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما این داغ دل‌ام را که هی تازه میشود چه کنم؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4">.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">سوگند به خنده‌هایت</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">برای من یک تو به اندازه‌ی کل جهان کافی‌ست</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4">.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">در نزدیک‌ترین جای قلب‌ات بنویس تا هرگز فراموش نکند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که یک من جایِ همه‌ی آدم‌های این دنیا تو را دوست دارد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4">.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و امان از جای خالی‌ات</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که هی چشم‌هایم را میسوزاند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4">.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">عاشقت هستم شاید تکراری‌ترین باشد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما من این تکرارِ دوست داشتن‌ات را دوست دارم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4">.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">در بازی گل یا پوچ زندگی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">قسمت‌اش همیشه پوچ بود</font></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><br></p> text/html 2020-01-21T17:02:01+01:00 zahramovasat.ir Zahra Movasat تو چرا هرگز بازنگشتی دیگر؟ http://zahramovasat.ir/post/130 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/yqd3_(28).jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">با لبخندِ همیشگی‌ات به سمت‌ام آمدی و وقتی قدم</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">هایت</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;هم قدمِ قدم‌هایم شد،پرسیدی:این نگاه عاشقانه و پر از حسرت‌ به جدولِ کنار خیابون از کجا نشات گرفته؟</span></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">لبخند روی لب‌هایم آمد و در جواب گفتم:ازهمون جایی که حسودی تو نشات میگیره</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">حرصی که شدی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">راه‌ام را کج کردم به سمتِ جدول‌های حلالی شکلِ کنارِ خیابان</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">با صدایی که از هیجان می‌لرزید گفتم:کمکم میکنی؟میخوام برم بالای جدول...</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">با چهره‌ای پر از تعجب پرسیدی:از نگاه و حرف‌های آدم‌ها نمیترسی؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خندیدم و جواب دادم:نگاه‌های این آدم‌ها چه من بالا باشم چه پایین همیشه وحشتناک بوده و هست</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">حرف‌هاشون هم همینطور</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">بالاخره این آدم‌ها وحشتناک ترسناک هستند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">پس حرف‌هاشون چه فرقی به حالم داره</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">سری تکان دادی و به سمت‌ام آمدی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دست‌هایم را محکم گرفته بودی تا بالای جدول بروم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و بعد قدم به قدم هم قدمِ همدیگر شدیم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">رو به تو گفتم:چه آرامشی داره راه رفتن روی جدول‌ها</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">با دقت قدم برمیداشتی و اخمِ ریزی که جذاب‌ترت کرده بود مهمانِ ابروهایت شده بود که گفتی:آرامشش برایِ توعه دست کنده شده‌اش برای من</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خندیدم و گفتم:هیچ میدونستی سختی اون آدمی که از بالا دستت رو گرفته بیشتر هست؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نگاهِ چپی به من انداختی که به قول خودت حساب کار دستم بیاید اما من ادامه دادم:اونی که بالاست باید هم مواظب راه جلوی خودش باشه هم مواظب راهِ کسی که از پایین دستش رو گرفته</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">میدونی میخوام چی بگم؟</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">میخوام بگم اون بالایی گاهی لازم میدونه بخاطر اون پایینی خودش رو در سرازیری جدول قرار بده</span></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تا پایینی اوج بگیره و برعکس گاهی باید اوج بگیره و دستش رو بیشتر به طرف پایینی خم کنه تا او بتونه سرازیری‌ها رو بالا بره</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">ساکت شدی و هیچ نگفتی تا اینکه دست‌ام را رها کردی و گفتی:نمیخوام سختیش فقط برای تو باشه</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">قبل از اینکه بتوانم به تو بگوییم منظورم به خودمان نیست </span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تو با جدی‌ات به بالای جدول آمدی پشت سر من ایستادی و در گوش‌ام آرام نجوا کردی:باهم دوتایی این بالا راه رو طی میکنیم من همیشه پشتت هستم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دوست داشتم با این حرف دل‌ام گرم شود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما نشد و جایش ترس در آن لانه کرد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">بارها دل‌ام خواست فریاد زنم"نمیخواهم،اگر پشت سرم باشی </span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اگر وسط راه در سرازیری‌ها گم شوی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">من دیگر پیدایت نمیکنم"</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کاش به تو گفته بودم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دست‌هایم اگر در دست‌هایت باشد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دیگر برایم هیچ سختی معنا ندارد</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که میخواستم کنارم باشی نه پشتِ سری که نمیشد چشم</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">هایت را&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">دید</span></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما حرف‌هایِ من در گلویم خشک شد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">درست همانند یک بیابانِ برهوت</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و تو که سال‌هاست نمیدانم در کدام پیج و سرازیری جدول‌های زندگی‌ام گم‌ات کردم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مسافرقصه‌هایم امروز برای بی‌نهایت‌‌مین بار از کنار جدول‌های خیابان گذشتم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کجای این جاده‌ها غریبانه از من‌ها جدا شده‌ای</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که پیدایت&nbsp;</span>نمیکنم</font></p></div> text/html 2020-01-06T18:16:46+01:00 zahramovasat.ir Zahra Movasat وهمِ آمدن‌ات http://zahramovasat.ir/post/129 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/3gtd_(78).jpg" alt=""></div><div> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">شاید اگر میدانستم یک روزی قرار بر این باشد</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">که ثانیه‌ها هی نبودن‌اش را به رخِ دلِ بی‌قرارم بکشد</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">آنوقت از او میخواستم بیشتر کنارم بماند</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">شاید اگر میدانستم یک روز قراراست از نزدم پر بکشد</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">برای داشتن‌اش بیشتر میدویدم</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">اگر میدانستم روزگاری لبخند را روی لب‌هایش شاید دیگر نبینم بیشتر از او میخواستم برایم بخندد</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">اگر آن روزها میدانستم شاید یک روز صدایش در گوش‌هایم نپیچد</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">بیشتر از او میخواستم برایم حرف بزند</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">شاید اگر میدانستم روزی این من از چشم‌هایش قرار است سقوط کند</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">که دل‌ام دیگر با هیچ بودنی گرم نشود</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">دست‌هایش را محکم‌تر میگرفتم</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">تا شاید قفل دست‌هایمان رفتن‌اش را به هرگز‌ها پیوند میداد</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">که اگر در آغوش‌اش گرفته بودم</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">شاید میفهمید جایگاه‌اش در کنارم هست نه مقابل‌ام</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">مسافرقصه‌هایم سوزِ رفتن‌هایت بیمارم کرد</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">سال‌هاست چشم به راه‌ام برای ثانیه‌ای آمدن‌ات</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">بودن‌ات داشتن‌ات</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">راستی نکند در راه آمدن بوده‌ای و من نگذاشتم بیایی؟</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">نکند قصد ماندن داشتی و من‌ها پرت دادند که این چنین سخت رفته‌ای؟</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">خیره‌ام به خودمی که در انتظارِ بی‌پایان‌ات آرام در اتاق میگرید</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR" style=""> </span><span lang="FA" style="">راستی نگفتی داشتی می‌آمدی یا باز در بیداری خوابِ آمدن‌ات را دیدم؟</span></font><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/share/clipdata_200106_213100_182.sdoc--> </div> text/html 2020-01-02T20:30:07+01:00 zahramovasat.ir Zahra Movasat ریزش خاطره‌ها http://zahramovasat.ir/post/127 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/0ymd_26628b054317396d5c7be1f3fdb39c15.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">میشد از تو گذشت</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">یا بر آسمان پرت داد و دیگر دنبالِ تو نگشت</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">از دوست‌داشتن‌ات که دل با هر طپش‌هایش فریاد میکشد،دست برداشت</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">یا از این من‌ها،تو را گرفت</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">میشد بر راهِ خیال‌،وهمِ بودن‌ات را بست</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">یا برجای خالی‌ات در عکس‌ها دیگر نَگِریست</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">میشد بر این رنجِ بی‌پایان نقطه گذاشت</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">و از سرخط شروعی تازه داشت</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">آرامِ‌جان هرآنچه تو را میشد از من‌ها تمام کرد را میتوانست</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">اما</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">در دوئل فراموشی و خاطرهایت</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">همیشه خاطره‌ پیشی گرفت</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">این روزها این من‌ با هرسرعتی که مشغول فراموش کردن‌ات باشد</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">به تابلوی دلتنگی‌ که میرسد</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">مکث میکند</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">و جاده‌ی فراموشی باریک میشود</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">خاطره‌ها ریزش میکنند</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">و بن بست همین حوالی‌ست</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">جایی که دور زدن ممکن نیست</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">و منی که در تنگنای فراموشی و خاطره‌ها گیر میکند</span></font><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><br></div> text/html 2019-12-28T15:16:00+01:00 zahramovasat.ir Zahra Movasat رهایت کردم http://zahramovasat.ir/post/125 <p style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/xrme_ca458e8456456fda9169621e2dd9dfe1.jpg" alt=""></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4">دست بر شانه‌ام گذاشتی و زیرلب آرام پرسیدی:خبرت هست چه غلطی میکنی؟ </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>نگاه‌ات را دوست نداشتم پراز سرزنش‌ بود</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>خیره به دور همان جایی که نزدیک ولی دور بود</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>گفتم:میدونم،خودم رو براش آماده کردم</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>سنگینی نگاه‌ات برایم گران تمام میشود</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>پوزخند زدی وگفتی:آماده برای چه؟ اینکه سعی کنی من از تو متنفر بشم؟</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>غمِ درون چشم‌هایت را تاب نیاوردم با سری رو به پایین خیره به نوکِ کفش‌هایم لب زدم:یک عمر هست که دارم آدم‌ها رو از خودم متنفر میکنم</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>سکوت‌ات طول کشید تا بشکند</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>با صدایی لرزان سوال کردی:چه شد که اینطوری تلخ شدی؟</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>خندیدم و جواب دادم:شیرین بودن‌هام دل زد</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>صدایت رنگِ التماس داشت وقتی که گفتی:برگرد راهش این نیست</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>و تو نمیدانستی من مدت‌ها بود رفته بودم</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>بازگشتنی در کار نبود</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>سکوت‌ام را که دیدی با نگرانی پرسیدی:یعنی برنمیگردی؟من چی؟</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>چشم بستم بر تو و نگرانی‌‌هایت</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>و با آخرین ته‌مانده‌ی شجاعتم گفتم:فراموشم کن</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>افنجارِ دل‌ام را باگوش‌هایم شنیدم</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>ضربان‌هایش که وصلِ تو بود</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>دیگر نزد</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>تو بی‌رحمانه اما به من تاختی و گفتی:همیشه اینقدر بی‌رحم و سنگ دل بودی؟</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>نگاه‌ام یخ بسته بود وقتی رو به تو گفتم:یادم نمیاد...تو یادت هست؟</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>هنوز هم مغرور بودی</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>با تحکم گفتی:صلاحت نیست تنها‌تر میشی</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>شلیک آخرم درست به قلب‌ام اصابت کرد</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>وقتی که گفتم:پس زودتر ترکم کن</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>نگاه‌ات حرف داشت برعکس نگاه‌های یخ زده‌ام</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>دست‌ات دراز شد به سمت‌ام</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>انگار هنوز کورسویِ امیدی در تو بود</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>اینکه گرمایِ دست‌هایت هنوز دل‌ام را گرم کند</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>از کنار دست‌هایت</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>که وسوسه‌انگیزترین سیب ممنوعه برایم بود</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>گذشتم...</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>و پشت به تو گفتم:یک عمر مثل بادکنکی که همیشه نخ‌اش از دستِ بچه</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">ها</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">در میره&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">از دست‌هام سر خوردی و هی به دنبالت دویدم&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">اما اینبار رهایت میکنم&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">تا هرکجا که میخوای اوج بگیری</span></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>بدون نگاه به پشت سرم</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>همانجا که هم تو را هم من را جا گذاشتم</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4">پالتویِ مشکی‌ام را تن زدم </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>خودم را میان برف‌ها هی می‌کشیدم</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>اما قدم‌هایم هی رو به پشت عقب عقب می‌رفتند</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>فکر میکردم میتوان رفت</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>ولی انگار هنوز تهِ آن صندوقچه‌ی اتاق چیزی را جا گذاشته بودم</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>که وصل‌ام میکرد به هر چه که مربوط به توهاست</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>نگاه برگرداندم</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>تا بگوییم جانِ‌دل میخواستم بروم اما نشد</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>ولی تا نگاهی به پشت سر کردم</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>نبودی و تنها ردپایت روی برف‌ها مانده بود</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>و امروز سال‌های زیادی‌ست که از زمستانِ نبودن‌ات میگذرد</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>اما من هنوز چله‌نشین رفتن‌های طولانی‌ات مانده‌ام</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>و هزار بار فریاد زدم</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span>کی خداحافظی آخرمان سلام میشود</span> </font></p> <p><span><font face="Mihan-Nassim" size="4">و صدایم در سوزِ جای‌خالیت چشم‌هایم را می‌سوزاند</font></span> </p> text/html 2019-12-23T20:02:56+01:00 zahramovasat.ir Zahra Movasat حالِ پریشان http://zahramovasat.ir/post/124 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/6gvi_4e34077e555e818bface8fc7cd03cceb.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">غرق شده‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">در تکرارِ واژه‌هایم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">در سکوت‌های فریاد شده‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">در خستگی از کلمه‌هایم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کلمه‌هایی که هنوز هم هیاهوی مغزم را نمی‌خوابانند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که آنها زندان‌بان و من اسیرشان شده‌ام </span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">راستی کجای راه را اشتباه رفتم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که این چنین در خود پریشان حالم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که این روزها سنگین‌ترند قدم‌هایم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">گاه می‌ایستم و فکرمیکنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">چه پاسخی دارم </span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">برای این آشوب‌های درون‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">برای این گلاویز شدن‌ها با واژه‌هایم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که ذره ذره قاتلِ خنده‌هایم شده‌اند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">قلب‌ام دوباره قلم را از من میگیرد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و خودم با مغزم میجنگد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کاش میشد خطِ باطلی زد بر تمامِ افکارم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و کبریت کشید برتمامِ هیاهوی دل‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و بعد خیره به شعله‌هایی که میسوزانند&nbsp;</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">با خیال راحت پیکر برکفنی سرد بگذارم&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p> text/html 2019-12-06T16:53:54+01:00 zahramovasat.ir Zahra Movasat دیگر مرا نمیترسانند http://zahramovasat.ir/post/123 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/fbvk_61qu_532aade20f25c954e543f2ba8dc23698.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">پاهایم را تاب میدادم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و گاهی از شوق لبخندی روی لب می‌نشاندم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">چشم از جاده برنمیداشتم که مبادا یک ثانیه آمدن‌ات را از دست دهم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">همانند کودکی که قول بستنی شکلاتی از مادرش گرفته باشد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تو را چشم به راه بودم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و در انتظار،روزهای سردم را به امید گرمای دست‌هایت سپری میکردم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تقویم که ورق میخورد و از رفتن‌های طولانی‌‌ات خبر میداد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">گلبرگی از گلِ امیدم پژمرده میشد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">من و چشم‌هایم در سوزِ رد و پای نبودن‌ات می‌سوختیم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و هنوز امید به بازگشت‌ات داشتیم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">هر شب آهنگِ دیدارت را در گوش دل زمزمه میکردم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما تا صبح کسی در من بی‌صدا می‌گریست</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">میدانی دل‌ام ترسیده بود زمانی برگردی که احساس‌ام دست به خودکشی زده باشد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آنقدر دیر بیایی که دیگر شوقی نمانده باشد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">برای پرواز در آغوشی که جان از تن‌ام میگرفت</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و بعد به بند بند وجودم جانی دوباره میداد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">ترس داشتم وقتی بیایی که دیگر برای دیدنِ خنده‌هایت زمین و زمان را ویران نکنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که به نیامدن‌هایت آنقدر ادامه بدهی که وقت دیدار یادم برود روزگاری غرقِ سیاهی چشم‌هایت بودم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">حال اما بازنگشتن‌ات مرا نمیترساند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دانسته‌ام داغِ از دست دادن‌ات تا ابد برایم تازه می‌ماند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که حالِ خوب برای دل‌ام حسرت می‌شود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مرگ احساس‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">انتظاری که کور کند چشم‌هایم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">از یک "تو" که در من جامانده‌ای</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">وقت و بی‌وقت با حس دلتنگی گلویم را میفشاری</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و نفس‌ام بند می‌آید در هوایی که نیستی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">و این دیگر مرا نمیترساند...</font></span><o:p></o:p></p> text/html 2019-12-01T15:43:38+01:00 zahramovasat.ir Zahra Movasat نوشتن درد دارد http://zahramovasat.ir/post/122 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/3mvh_0j3d_7af5e3bda86ed3987b171afc920e2c77.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">باران که نمی‌بارد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و چشم‌هایم هم خیال باریدن ندارند‌</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دوست دارم‌هایم مدام تا نوکِ زبان می‌آیند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما با بغض قورت‌شان میدهم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">زخمِ عمیقِ دلتنگی هنوز خون ریزی میکند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما دلتنگ‌نباش‌هایشان را برایم گوش زد میکنند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مانده‌ام بین این کلمه‌ها و جمله و واژه‌هایی که تنها حرف‌اند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما اگر ننویسم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">غم می‌بارد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دردِ بی‌کسی دل می‌بارد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">این روزها مثل اسپندِ روی آتش می‌مانم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که به واژه‌ها چنگ می‌اندازم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و امان از این دردِ نوشتن که شده ویروس جان‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که درمان و دارویی سراغ ندارم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما واژه‌هایم را مثل سبزی فروش محل‌مان هر صبح خیس‌شان می‌کنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تا راحت از گلو پایین بروند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و روی ورق هایم جاری شوند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">تا مبادا در سکوت کلمه‌هایم سقوط کنم</font></span></p> text/html 2019-11-10T08:45:33+01:00 zahramovasat.ir Zahra Movasat من دیوانه‌ات ماندم http://zahramovasat.ir/post/121 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/m3kt_wi4m_(43).jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کاش این فاصله دل‌اش رحمی بیایید</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کمی کوتاه می‌آمد</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">.</font></span></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">زمان برای من متوقف ماند</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">درست زمانی که این من در سیاهیِ چشم‌هایت غرق شد</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4">.<o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">من نه عاشق‌ام</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نه رسم عاشقی کردن را بلدم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">من تنها تو را ثانیه به ثانیه نفس میکشم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4">.<o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و قصه‌ی من همین هست</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">رفتنِ یک راه دشوار</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font></span></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">برای هرگز نرسیدن...</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">.</font></span></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">بعد از رفتن‌ات</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">سال‌هاست در جمع‌ها سکوت میکنم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و آرام نگاه میکنم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">راستش میترسم از تو حرفی بزنم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font></span></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و بعد آدم‌ها به من بخندند</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">.</font></span></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و من به‌جای دی‌اکسیدکربن ذرات دلتنگی را نفس میکشم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">این دم و بازدم همگی بوی دلتنگی میدهند</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font></span></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و نبودن‌ات آلودگی‌ست که نفس‌های این منِ دلتنگ را میبرد</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">.</font></span></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>_چرا سرت رو از پنجره بردی بیرون؟</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>+میخوام باد بخوره بهش،مغزم داره میسوزه</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>_بیار تو الان سرت رو به باد میدی</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>+اگه سرم رو به باد بدم به نظرت خاطره‌ها از توش میپرن؟</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>_دیونه شدی چی میگی؟</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font></span></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>+این خاطره‌ها دارن دیونه‌ام میکنن</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">.</font></span></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">من تو را رنجاندم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خودم از تو رنجیدم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تو از من دور شدی</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">من از تو دور ماندم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تو مرا رها کردی</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">من در این جاده ها جا ماندم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و اینگونه شد</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تو برای همیشه رفتی</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4"> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 107%;">و من برای یک عمر حسرت خوردم</span></font></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 107%;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">.</font></span></span></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">من باختم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">وقتی که خیال کردم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اگر شهر به شهر سفر کرد</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اگر خیابان‌ها عوض شوند</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">حالِ من‌ها بهتر میشود</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">چه این شهر و چه آن شهر بی‌تو گورستان‌اند</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">چه این خیابان‌ها و چه آن خیابان‌ها همه از اندوه رفتن‌ات فریادها میکشند</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">چه اینجا و چه هرجا نبودن‌ات حلقه‌ی داری‌ست بر بیخ گلویم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">وقتی ندارم‌ات مهم نیست کجای این نقشه باشم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 107%;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font></span></span></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">همه‌جا زندان است و من همان محکومِ به دلتنگی در پای چوبه‌ی دارم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">.</font></span></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و من دیوانه‌ات ماندم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آنگاه که تنها شدم اما در تنهایی با خیال‌ات ماندم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دیوانگی برای تو شاخ و دم ندارد</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">همین که در خواب‌هایم به دیدارت می‌آیم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و بعد از این خواب‌های خوش میپرم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و نام‌ات را بر زبانم جاری میکنم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما جای‌خالی‌ات و نبودن‌ات آتش به قلب‌ام میزند</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دیوانه‌تر هم میشوم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">وقتی تنها عکسِ یاد‌گاری‌مان را نگاه میکنم</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و چشم‌هایت برایم قصه‌ی دوست‌نداشتن‌ات را میخوانند</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4"> </font></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">و اینگونه میشود که خورشید بر تاریکی شب‌هایم دیگر طلوع نمیکند</font></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2019-10-21T17:03:55+01:00 zahramovasat.ir Zahra Movasat قرص ترک‌ام کن http://zahramovasat.ir/post/120 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/fm0n_3hd_822c9ceb47303647d1b7defce1db6abe.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">قفلِ دست‌های گرم‌‌ات بود دست‌های سردم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">در بالاترین نقطه‌ی شهر ایستاده بودیم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آرامش بخش‌ترین لبخند روی لب‌هایت نقش بسته بودکه گفتی:جیغ بزن،فریاد بکش خالی میشی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">لبخندهایِ دل خراب کننده‌ات بی‌جواب نماند از طرفِ لب‌هایِ همیشه خندان‌ام جواب دادم:این قصه نیست،من و تو هم آدم‌های درون قصه‌ها نیستیم تا با فریادکشیدن خالی بشیم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">روی صورت‌ام خم شدی و با شیطنت پرسیدی:مگر تو همیشه زندگیت رو قصه نکردی و بعد هم با همون قصه‌ها زندگی نکردی؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خیره بودم به شهر شلوغِ زیر پای‌مان و گفتم:هرچقدر هم درون قصه‌هام غرق باشم&nbsp;</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">بازهم یک جایی درست نقطه‌ی وسط شهر مجبور هستم با یک واقعیت زندگیم رو به رو بشم&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">همونجا در وسط میدون شهر بالاخره با این رو به رو میشم</span></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که گوش‌ها کر هستند و چشم‌ها کور،بالاخره مجبورم با تمامِ حقیقت‌های زندگیم روبه رو بشم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آرام پرسیدی:یادت هست از کی شروع شد؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">سوال‌ِ گنگ‌ات را که برایم مثل آیینه شفاف بود اینگونه جواب دادم:کسی چه میدونه</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">شاید از اون روزی که دنیام رو جدا کردم&nbsp;</span></font><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL">عادت‌هام رو&nbsp;</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">رفتارم رو</span></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کسی چه میدونه شاید از وقتی که چنگ انداختم تو دل‌ و علاقه رو از درونش بیرون کشیدم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و بی‌حسی رو تو دل اقامت دائمی دادم&nbsp;</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">که بعد از اون تنها دیونه موندم</span></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نگاه‌ات سنگین شده بود بی‌طاقت از سنگینی نگاه‌ات هی این پا و آن پا میشدم که پرسیدی:میدونی الان دقیقا تو چه نقطه‌ای از زندگیت ایستاده‌ای؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">پوزخند زدم همان کاری که دوست نداشتم پیش تو انجام‌اش بدهم و گفتم:میدونم دقیقا همونجایی از زندگیم هستم که دیگه دست‌هام از جمع کردن تیکه‌هایِ قلبم خسته شده‌&nbsp;</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">انگشت‌هام اونقدر با بریده‌هایِ دلم زخمی شدن که دیگه بی‌حس‌ هستند</span></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آره میدونم دقیقا الان تو نقطه‌ای از زندگیم هستم که به فکر جمع کردن تیکه‌هایِ شکسته‌ی قلبم نیستم&nbsp;</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">برعکس میخوام اون‌ها رو همونجایی که هستند رها کنم&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">میخواهم پشت کنم به اونها و برم</span></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">چشم‌هایت رنگ غم گرفته بود بی‌آنکه بدانی چه کودتایی در دل‌ام به راه انداخته‌ای با صدایی لرزان پرسیدی:میدونی شکسته‌های دلت ممکن هست کسی رو زخمی کنه چرا این کار رو میکنی پس؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خیره شده بودم به چشم‌هایی که دل‌ام را با نیم نگاهی ویران میکرد و گفتم:میدونی چرا؟چون دیگه به پایان خوش هیچ اعتقادی ندارم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نگاه‌ از من گرفتی و پشت کردی به کسی که خبر از دلِ زلزله زده‌اش نداشتی و گفتی:نترس‌تر از قبل شدی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">بغض چانه‌ام را لرزاند رو برگرداندم و من نیز پشت به تو ایستادم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اولین سوزشِ قطره‌ی اشک را زیر زبان‌ام که مزه کردم بدون لرزشی در صدایم گفتم:میدونم،برای همین میخوام بری پا بذار بر روی قلبت و قرص ترکم کن</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نمیدیدمت اما سرمایِ رفتن‌ات را حس میکردم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">سوز سردی داشت از مسیری که میرفتی تمامِ من را منجمد میکرد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">قدم به قدم از من و دنیای‌مان که دور شدی ندیدی چطور دنیای‌مان مخروبه ماند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که زیرآواره‌ دردِ دلتنگی‌ات دفن شدم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما هنوزهم محکم ایستاده‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و خیره‌ام به وسط شهر همان جایی که هنوز با واقعیت‌های زندگی‌ام درگیرم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">همان‌جایی که روزی تو را داشتم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مهم نیست چقدر خودم را در قصه‌هایم حبس کنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مهم نیست رو به غروبِ نبودن‌هایت،این قهوه‌هارا شیرین کنم و با طعم‌ِ گس نوشِ‌جان کنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">بالاخره باید با این واقعیت خفته‌ی روی تخت خواب اتاق‌ام روبه رو شوم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">مگر نه مسافرِ قصه‌ها‌یم؟</font></span></p>